Chiều 5-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh và đại diện thiền sinh, cư sĩ trong Đoàn tăng thân Làng Mai (Pháp) tới chào xã giao, nhân dịp về thăm Việt Nam theo lời mời của Ban Phật giáo quốc tế thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá chuyến về thăm Việt Nam của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đoàn tăng thân Làng Mai đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chuyến về thăm Việt Nam lần thứ hai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đoàn tăng thân Làng Mai cho thấy Thiền sư và các thành viên trong đoàn đã có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, về chính sách tôn giáo cởi mở của Nhà nước việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.

Thời gian qua, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam được tuyên truyền công khai và rộng rãi trong chức sắc, tín đồ tôn giáo và trong toàn xã hội để mọi người cùng biết, chấp hành và thực hiện. Do sự phát triển của các vùng, miền có khác nhau, có những lúc, những nơi vẫn chưa thực hiện tốt chính sách tôn giáo, nhưng những chuyển biến trong hoạt động tôn giáo bước đầu đã khẳng định việc thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam không chỉ trên văn bản mà đã đi vào đời sống tôn giáo, đời sống xã hội.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh cảm ơn Nhà nước, Chính phủ đã tạo điều kiện cho ông cùng các thiền sinh, cư sĩ trong Đoàn tăng thân Làng Mai được về thăm đất nước, tham gia vào một số hoạt động phù hợp với truyền thống của Phật giáo Việt Nam, có các cuộc trao đổi về Phật học, nói chuyện về văn hóa Phật giáo và đời sống xã hội.

TTXVN