Theo bài viết, Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 vừa là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, vừa là nguồn động lực to lớn trong công cuộc đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Bài viết khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống đế quốc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam anh hùng.

TTXVN