Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành thành phố đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành. 

Tuy nhiên, lưu ý nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút, Bí thư Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu năm mới.

Trong đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chương trình bảo đảm tương xứng với chương trình “xương sống” trong các chương trình công tác toàn khóa XVII.

Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, quy định thực hiện Chương trình 01. Các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, trước hết cần đổi mới xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương châm công tác của địa phương, đơn vị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng đơn vị phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng, đặc biệt là theo Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở khu dân cư, khu chung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”, trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường cán bộ, vừa phòng, chống tiêu cực.

Đồng ý với đề xuất của Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Bí thư Thành ủy chỉ đạo sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở rà soát, đề xuất nhu cầu của các quận, huyện, thị xã.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị gồm các ngành xây dựng Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, khâu tổ chức thực hiện phải được đặc biệt coi trọng, nâng cao chất lượng, vì chủ trương tốt nhưng khâu tổ chức thực hiện không tốt thì cũng bằng không.

Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi. Trước mắt, các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn thành phố...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố; triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông; thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nội dung, nhiệm vụ chi...

Bí thư Thành ủy đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01 trong năm 2022.

HỒNG UYÊN