Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Trong quý I-2022, trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã khắc phục khó khăn, bám sát Kết luận số 06 của Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cụ thể: Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan; tỷ lệ xếp loại đảm bảo theo quy định; Kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đảm bảo đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ; Chủ động đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối, tác phong làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả hơn.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã khẩn trương ban hành Chương trình công tác năm 2022 gồm 21 đề án, nhiệm vụ, trong đó có 19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngay trong quý I-2022, đã cơ bản hoàn thành 8/19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (tương đương 42,1%); chủ trì ban hành 2 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, đồng thời tập trung triển khai Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58 một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 59 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Trong quý I-2022, toàn ngành đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đảm bảo kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định phục vụ công tác cán bộ, trong đó có 64 trường hợp diện Trung ương quản lý; tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Ban hành và triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

leftcenterrightdel
Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Trong quý II-2022, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung cao độ tiếp thu, hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) “về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”. Hoàn thành kế hoạch khảo sát; tổ chức họp ban chỉ đạo, các hội nghị xin ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, toàn ngành đã rất tích cực chủ động, vượt nhiều khó khăn, thách thức, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngay trong quý I, đặc biệt là việc hoàn thành các đề tài, đề án đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiếp tục cụ thể hoá việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có việc tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng địa phương, đơn vị và kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính nêu rõ 3 bài học kinh nghiệm rút ra trong việc triển khai công tác trong quý I-2022 gồm: Thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong trong tổ chức, thực hiện. Kịp thời cụ thể hóa ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức để tạo ra động lực cống hiến vì sự nghiệp chung.

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong quý I-2022, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong quý II-2022, toàn ngành tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh…

Tin, ảnh: ĐỖ ANH