Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công và an toàn, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được thực hiện tốt, có sự phối hợp tốt, chặt chẽ giữa các cơ quan, các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các tổ chức được thực hiện tốt, đồng bộ, vừa bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cử tri toàn tỉnh đã bầu 10 ĐBQH, 72 đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Dự kiến, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra vào ngày 30-6.
THUẬN UYÊN