Theo quyết định này, Ban BV, CSSKCB Trung ương là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ theo phân cấp. Đồng thời là cơ quan chủ trì điều phối hoạt động BV, CSSKCB cấp cao theo quy định của Ban Bí thư.

Ban BV, CSSKCB Trung ương được giao các nhiệm vụ cụ thể: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách và giải pháp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (cả đương chức và nguyên chức). Ban hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm; kiểm tra sức khỏe cán bộ quy hoạch cấp chiến lược; tổ chức khám, điều trị bệnh, nhất là điều trị tích cực bệnh lý; phục hồi chức năng, điều dưỡng kết hợp với điều trị bệnh lý và thực hiện chính sách BV, CSSKCB thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ban chủ trì tổ chức thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe, kết luận, phân loại sức khỏe định kỳ; trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. Ban là đầu mối thống nhất quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thông tin sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện việc khám và điều trị bệnh ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong nước và ngoài nước...

Cơ cấu tổ chức của Ban BV, CSSKCB Trung ương có trưởng ban, 3 phó trưởng ban và các ủy viên, trong đó có 2 đến 3 ủy viên chuyên trách.

Quyết định này thay thế Quyết định số 242-QĐ/TW, ngày 15-4-2014 của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban BV, CSSKCB Trung ương.

 

TTXVN