Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐLL Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, trong hơn 3 năm qua, HĐLL Trung ương đã vượt qua khó khăn, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có chất lượng tốt, theo đúng chức năng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nổi bật là: Đã hoàn thành với chất lượng cao 9 báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có nhiều nội dung được Bộ Chính trị tiếp thu đưa vào đề án và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII; một số báo cáo chuyên đề gửi Tiểu ban Văn kiện phục vụ xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hội đồng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học triển khai nghiên cứu, xây dựng và tiến hành thẩm định, hoàn thành có chất lượng 16/17 chuyên đề phục vụ chương trình nghiên cứu lý luận chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Cùng với đó, đã hoàn thành hai văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; có nhiều báo cáo chuyên đề, tham gia xây dựng, thẩm định nhiều đề án, nhiều ý kiến góp ý có giá trị với báo cáo của ban, bộ, ngành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. HĐLL Trung ương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Các đồng chí thường trực hội đồng và một số thành viên hội đồng đã tích cực tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện, trực tiếp tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, XIII của Đảng...

Để thực hiện có kết quả một khối lượng công việc lớn, những năm qua, hội đồng và cơ quan hội đồng đã có nhiều đổi mới về cách thức hoạt động, như: Đề cao vai trò và hoạt động của các tiểu ban; đổi mới quy trình xây dựng các báo cáo tư vấn, các chuyên đề, các báo cáo; đẩy mạnh và đổi mới khảo sát thực tế, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách, phát huy dân chủ, tăng cường trao đổi, tọa đàm sâu với các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước. Hội đồng cũng chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công việc; chú trọng công tác thông tin, tư liệu, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

KHÁNH MINH