Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực xây dựng Đảng, nghiên cứu tư tưởng-lý luận, văn hóa-văn nghệ, khoa giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Nhìn lại chặng đường 90 năm lịch sử, ngành Tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của hàng trăm chuyên gia, các cơ quan bộ, ban, ngành, địa phương trên khắp cả nước với hơn 90 bài tham luận có chất lượng, tâm huyết. Trong số các tác giả đã gửi bài tham luận, có nhiều đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn về lĩnh vực xây dựng Đảng, tư tưởng - lý luận, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các bộ, ban, ngành ở Trung ương; Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nhiều trường đại học, học viện trọng điểm...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những dấu mốc quan trọng của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng 90 năm vẻ vang của Đảng. Trong đó, tập trung vào phân tích những đóng góp nổi bật qua 35 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Cụ thể hóa, làm rõ những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các mặt, các lĩnh vực; cũng như lắng nghe kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, bộ, ngành, địa phương...

Hai là những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng - lý luận, khoa giáo, văn hóa-văn nghệ; kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, bộ, ngành, địa phương. Phần thứ 3 là đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: baochinhphu.vn.

Ý kiến các đại biểu tại hội thảo đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật như: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh, đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đánh giá về sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành tuyên giáo, các ý kiến còn chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ những đóng góp toàn diện, quan trọng của ngành tuyên giáo đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp, củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản… tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; tiếp tục nâng cao vai trò, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, tuyên truyền đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; gắn chặt công tác tuyên giáo với đời sống, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng” vừa “chuyên” trong tình hình mới.

KIM ANH