Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành quả quan trọng.

Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Sản xuất chuyển mạnh theo chuỗi ngành hàng chủ lực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa, trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, dân cư nông thôn, nhất là ở những vùng khó khăn. Phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các chính sách liên quan hỗ trợ cho ngành, như chính sách đất đai, cơ chế tài chính, chính sách thu nhập doanh nghiệp, VAT; chính sách về phát triển nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ; tăng cường cung cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh; đổi mới cơ cấu tổ chức ngành; đào tạo nhân lực; tháo gỡ khó khăn về thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản; chính sách tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gợi mở những cách tiếp cận mới, chủ trương, giải pháp mới để ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ghi nhận những kiến nghị để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Tin, ảnh: HẰNG THU