Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện 28 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và 5 Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong năm 2019 và năm 2020, để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc về xây dựng Đảng…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá những mặt đã đạt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua. Nhiều ý kiến đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; các cách làm hay, sáng tạo và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05; cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ và những biện pháp thực hiện Chỉ thị 05 trong những năm tiếp theo; tái bản, xuất bản những cuốn sách tập hợp các câu chuyện về Bác để sử dụng trong sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị 05; tiếp tục học tập và quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết hợp chặt chẽ việc tự giác làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng. Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng văn hóa nghĩa tình yêu thương đồng bào, đồng chí trong công tác và sinh hoạt. Tiến tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát lại để xác định được những đột phá trong tư tưởng, nội dung, cách làm, từ đó đề ra yêu cầu phù hợp trong thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

TTXVN