Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, những năm qua, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Sau 10 năm thực hiện hiện Kết luận số 62-KL/TW (khóa X) của Bộ Chính trị, Hội Nông dân Việt Nam đã xác định hướng đi đúng đắn, thể hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả hơn trong việc tập hợp nhân dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng. Các cấp hội có nhiều đột phá sát với thực tiễn của người nông dân. Từ những mô hình hiệu quả đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoạt giải thưởng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Nông dân có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, một bộ phận nông dân còn hiến đất đai của mình để thực hiện các công trình, dự án lớn của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp hội nâng cao tính bền vững đối với những hoạt động đã đem lại hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và mô hình mới; đề xuất những cơ chế, chính sách cho nông dân và hoạt động của hội gắn với quyền lợi của người người nông dân; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết tại cộng đồng dân cư...

 TTXVN