Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1-1-2022. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

leftcenterrightdel
 Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VPQH.

Trước đó, Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27-7-2020 của UBTVQH quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít (giảm 30% so với mức thuế cũ), được áp dụng từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 31-12-2020. Đây là mức hỗ trợ trực tiếp, giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp vận tải hàng không, góp phần giúp doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, bù đắp chi phí, tổn thất, phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Phân bổ 179,532 tỷ đồng kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021

Ngoài ra, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 1169/NQ-UBTVQH14 về việc phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021.

Theo đó, kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021 là: 179,532 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tự chủ: 49,583 tỷ đồng; kinh phí không tự chủ: 129,949 tỷ đồng.

Ủy UBTVQH giao Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành, phân bổ kinh phí bảo đảm phục vụ kịp thời hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội; điều chỉnh dự toán cho đoàn đại biểu Quốc hội đối với các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm (nếu có).

Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam

UBTVQH cũng đã ban hành Nghị quyết số 1168/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBTVQH quyết nghị điều chỉnh tăng 14,5 tỷ đồng số thu viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á để bố trí chi cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 (từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách Trung ương); đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng 14,5 tỷ đồng nguồn vốn vay nước ngoài đã giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 để thực hiện Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An”. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-12-2020.

PHƯƠNG HẰNG