Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 108/2020/QH14 quyết nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. (Toàn văn Nghị quyết tại đây)

Tại Nghị quyết số 111/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách 4 đồng chí là Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; 16 đồng chí là Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. (Toàn văn Nghị quyết  tại đây )

leftcenterrightdel

Hội đồng bầu cử quốc gia ra mắt Quốc hội. Ảnh: TTXVN.

Theo Nghị quyết số 118/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm 21 người. Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nhiệm vụ được giao. (Toàn văn Nghị quyết  tại đây )

Cùng với đó, tại Nghị quyết số 109/2020/QH14, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. (Toàn văn Nghị quyết tại đây)

Theo Nghị quyết số 110/2020/QH14, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Toàn văn Nghị quyết tại đây)

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký ngày 30-6-2019 tại Hà Nội, Việt Nam. Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Hiệp định; phê duyệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định; chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm tận dụng, phát huy các cơ hội, lợi thế mà Hiệp định đem lại; định kỳ hằng năm báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Hiệp định... Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn Hiệp định và thông báo thời điểm Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (Hiệp định) được ký ngày 30-6-2019 tại Hà Nội, Việt Nam. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Ngoài ra, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 104/2020/QH14 về quyết nghị gia nhập Công ước số 105 được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 25-6-1957 tại Geneva, Thụy Sỹ. Về áp dụng điều ước quốc tế, Quốc hội quyết nghị áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của Công ước số 105. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Tại Nghị quyết số 113/2020/QH14, Quốc hội quy định việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết chung thẩm về nghĩa vụ tài chính do cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư ban hành theo quy định tại Mục B Chương 3 của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Tại Nghị quyết số 115/2020/QH14, Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Ngoài ra, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 quyết nghị thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Tại Nghị quyết số 107/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11-11-2016 của Quốc hội đến hết ngày 31-12-2025. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 ngày 29-12-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Toàn văn Nghị quyết tại đây).

THẢO NGUYÊN