Dự kiến, trong tuần làm việc thứ hai tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

CHIẾN THẮNG