Trong thời gian làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và làm việc trực tiếp với 10 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục quán triệt, phổ biến Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện hai nghị quyết này; thường xuyên quan tâm tới mục tiêu chung của thực hiện các nghị quyết để xây dựng hệ thống chính trị với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Sơn La cũng cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương thí điểm việc sáp nhập các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được nêu trong các nghị quyết của Trung ương; thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021; đẩy mạnh việc triển khai các mô hình thí điểm nghị quyết theo tinh thần những nơi có điều kiện thì tổ chức triển khai trước. Cùng với đó, cần khắc phục triệt để các vi phạm xảy ra trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp quốc gia năm 2018, nhất là những đảng viên có liên quan; tập trung tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 của Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai trong lĩnh vực này, chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn; chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp bảo đảm đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, cơ cấu; thực hiện hợp nhất một số cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng tương đồng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị. Đối với mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tinh gọn, tiết kiệm về nguồn lực, bộ máy con người nhưng làm sao phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội...

TTXVN