Các thành viên Tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về kết cấu, nội dung dự thảo báo cáo của Chính phủ, cách thức xử lý một số vấn đề trong quá trình tổng hợp kết quả rà soát văn bản và kết quả rà soát văn bản của hai nhóm: Nhóm quy định pháp luật về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã) và Nhóm quy định pháp luật về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư công).

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó thường trực Tổ công tác đề nghị các bộ, ngành tiếp tục có sự phối hợp để bảo đảm chất lượng, tiến độ nhiệm vụ, nhanh chóng gửi báo cáo để Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Song song với việc hoàn thiện báo cáo, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để kịp trình Quốc hội.

TTXVN