Các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học-Xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

leftcenterrightdel
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. 

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Trung ương có đại biểu các ban, bộ ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... Dự hội thảo có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021 đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở đó, hội thảo đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận, phát huy tính tích cực của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội...

Các tham luận tại hội thảo cũng đề xuất việc xây dựng các chương trình hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, bám sát thực tiễn đi đôi với các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể; khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hóa nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ đại hội trước.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG