Hội nghị được nghe các báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin nhấn mạnh: Nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 35 năm đổi mới; có sự kế thừa, bổ sung, phát triển văn kiện Đại hội XI, XII và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị cán bộ đảng viên trong toàn binh chủng cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết và các văn kiện đại hội. Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới trong văn kiện; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Tích cực chủ động nghiên cứu, vận dụng liên hệ sát với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Các đồng chí báo cáo viên khi giới thiệu cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của quân đội và binh chủng. 

Lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tốt các lớp học tập, quán triệt, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với những chủ trương, đường lối, đặc biệt là những nội dung cơ bản, nội dung mới và liên quan đến quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong các văn kiện đại hội. Trong học tập, quán triệt cần liên hệ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp mình, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả; khắc phục tình trạng chủ quan, đơn giản, chậm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: MINH MẠNH