Năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực vượt qua bao thử thách, cam go, đạt thành tựu toàn diện với nhiều dấu ấn bứt phá thành công. Kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, góp phần quan trọng bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong thành tựu chung to lớn đó có đóng góp xứng đáng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Hai năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XII, đặc biệt trong năm 2017, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo, khả thi và lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trung ương đã ban hành các nghị quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về chăm lo an sinh xã hội, xây dựng con người...

Các nghị quyết của Trung ương vừa cơ bản, vừa cấp thiết, đã thực sự đi vào cuộc sống. Đặc biệt, việc chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng các cấp có vi phạm, các vụ án tham nhũng lớn... thể hiện sự quyết liệt của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật và kỷ luật Đảng; đáp ứng nguyện vọng, củng cố niềm tin của nhân dân.

 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Thực tiễn công cuộc đổi mới đặt ra và đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, tạo nền móng vững chắc, tạo động lực cho những thắng lợi, bứt phá mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Chúng ta cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, những biểu hiện tiêu cực, tham ô, tham nhũng, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để cùng quyết tâm khắc phục, gắn với tăng cường kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, theo phương châm Chính phủ đề ra: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Dù còn không ít khó khăn, thách thức, trăn trở, nhưng toàn dân, toàn quân luôn đặt trọn niềm tin sắt son vào Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chào Xuân mới Mậu Tuất 2018 cũng đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng. Đảng gắn liền với mùa xuân của đất trời, mùa xuân của dân tộc. Chúng ta tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết của một dân tộc anh hùng, từng trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; tin ở bản lĩnh của một đảng chân chính cách mạng, dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Cũng chính vì vậy, ý Đảng luôn bắt nguồn từ lòng dân và lòng dân đã kết thành ý Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng luôn soi đường, chỉ lối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tròn 50 năm trước, Bác Hồ viết bài thơ chúc Tết Mậu Thân 1968. Nửa thế kỷ đã qua, xuân này, tinh thần “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” vẫn vang vọng, hiệu triệu, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên đường đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

QĐND