Coi thi đua là động lực

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động; cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua sát với hoạt động thực tế của các cơ quan, đơn vị. Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại...

Từ các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhiều cơ chế, chính sách tài chính đã được ban hành và thực thi hiệu quả, như: Chính sách bảo hiểm nông nghiệp, miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi phí; hỗ trợ vốn vay cho người nghèo; hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư phát triển... Các cơ chế, chính sách do ngành tài chính tham mưu thực sự tác động tích cực đến phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào chung tay vì người nghèo, phong trào hội nhập và phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, tạo nên những khởi sắc mới với những bước tiến vững chắc trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Để kịp thời động viên, khích lệ, nhân rộng và lan tỏa các phong trào thi đua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị chủ động, tích cực phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiến đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương ĐHTT trên các lĩnh vực được đề nghị khen thưởng cả trong nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong năm 2019, Bộ Tài chính đã kịp thời thực hiện khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Những gương ĐHTT được các cơ quan, đơn vị tôn vinh đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng là “những bông hoa rực rỡ” làm đẹp hơn, phong phú hơn cho “vườn hoa thành tích nghìn việc tốt” của ngành tài chính Việt Nam...

Bứt phá toàn diện trên các mặt công tác

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính và tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tổ chức hội nghị ĐHTT các cấp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền gương ĐHTT, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, nhân rộng các ĐHTT và lựa chọn đại biểu điển hình tham dự đại hội thi đua yêu nước các cấp vào năm 2020. Ðây chính là bước đột phá, mốc quan trọng cho hoạt động TĐKT cũng như phong trào thi đua trong toàn ngành những năm tiếp theo.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”-lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu cách đây hơn 71 năm vẫn còn nguyên giá trị. Với bề dày thành tích trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của ngành tài chính, đặc biệt là thành tích đã đạt được trong năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

 BÙI TUẤN MINH