Trả lời: Theo Điều 27 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Như vậy, Hiến pháp và luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu của người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là 21 tuổi.

Tuy nhiên, nếu người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách hay người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quân đội, công an thì phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối đa. Theo hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thì cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia hai khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 2-1966, nữ sinh từ tháng 1-1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5-2021, nam sinh từ tháng 8-1963, nữ sinh từ tháng 7-1968 trở lại đây. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12-9-2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định. Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1-1966, tái cử sinh từ tháng 7-1963 trở lại đây.

Riêng với cán bộ quân đội đang công tác tham gia ứng cử phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ trở lên theo cấp bậc quân hàm, tính đến tháng 5-2021. Cụ thể, cán bộ cấp Tướng sinh từ tháng 5-1966, cấp Đại tá sinh từ tháng 5-1969 trở lại đây. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn như Ủy viên Trung ương Đảng thì do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm, gửi câu hỏi.

QĐND