Trả lời: Hội nghị cử tri được tiến hành khi có đủ số lượng cử tri tham dự theo quy định. Mở đầu hội nghị, người chủ trì tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị; giới thiệu thư ký hội nghị để hội nghị quyết định; báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt; giới thiệu danh sách người ứng cử; đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đọc những trường hợp không được ứng cử quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Sau đó, thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; cử tri phát biểu ý kiến với từng người ứng cử; người ứng cử phát biểu; đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu.

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Nếu bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm cử tri nơi công tác phải đóng dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị; phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc của ủy ban nhân dân cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên của người ứng cử, xếp theo vần chữ cái nếu danh sách có nhiều người ứng cử. Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

Cuối cùng, tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và hội nghị thông qua biên bản hội nghị cử tri.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm, gửi câu hỏi.

QĐND