Trả lời:

Theo Điều 23 Nghị định số 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-3-2019, việc thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được quy định như sau:

1. Bom mìn, vật nổ tìm được trong quá trình thi công, điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh phải được quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy bom mìn, vật nổ và mua bán các loại vật liệu, phế liệu sau xử lý bom mìn, vật nổ, trừ các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quân sự, an ninh.

3. Việc tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy bom mìn, vật nổ sau chiến tranh thu hồi được hoặc do cơ quan, đơn vị ngoài quân đội chuyển giao cho Bộ Quốc phòng phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, bảo vệ môi trường và thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QĐND