Trả lời: Theo quy định của Hiến pháp và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức rộng lớn nhất, là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội. Với vị trí, vai trò như vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được lựa chọn để tổ chức các hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; lập danh sách sơ bộ người ứng cử (bao gồm cả người được giới thiệu và người tự ứng cử) để gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội dựa trên kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương được quy định rất cụ thể trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi.

QĐND