Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 19 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về SQDB trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức vụ sĩ quan dự bị:

1. Khi có quyết định thay đổi tổ chức, biên chế hoặc giải thể đơn vị dự bị động viên của cấp có thẩm quyền, không còn nhu cầu biên chế chức vụ của SQDB đang đảm nhiệm.

2. SQDB được cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp, bổ nhiệm trong các đơn vị dự bị động viên hoặc được bầu giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc diện miễn gọi nhập ngũ thời chiến.

3. SQDB có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc sức khỏe giảm sút từ loại 4 trở lên, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm chức vụ hiện tại.

4. SQDB được cấp có thẩm quyền quyết định giải ngạch thì đương nhiên miễn nhiệm chức vụ.

5. SQDB được bổ nhiệm chức vụ trong đơn vị dự bị động viên, khi ra nước ngoài học tập, lao động, làm việc thời gian từ một năm trở lên hoặc thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, chấp hành không nghiêm lệnh gọi tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ thấp thì xem xét miễn nhiệm.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 22 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cụ thể như sau:

Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ:

1. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao, nhận quân; trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

2. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

QĐND