Hộ khẩu là một phương thức quản lý dân cư được áp dụng ở nước ta từ lâu, đã phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt là trong thời kỳ bao cấp hoặc giai đoạn trước đây, khi trình độ phát triển khoa học công nghệ, công nghệ thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên hiện nay, khi xã hội phát triển, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những yêu cầu mới, nước ta đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng “thành phố thông minh”, hơn nữa, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tự do cư trú, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội... đang đặt ra cấp thiết thì việc bỏ sổ hộ khẩu phải được coi là một mệnh lệnh từ cuộc sống và cần thực hiện ngay.

Nói thế để thấy, có thể việc bỏ phương thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, chuyển sang quản lý bằng mã số định danh công dân ngay từ ngày 1-7-2021 - thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực, sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng càng khó khăn càng phải quyết tâm thực hiện, đúng như khẳng định của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại phiên họp: “Đây là sự thay đổi rất căn bản, là mong muốn của nhân dân, của công dân. Bây giờ lại kéo dài thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa thì quyết tâm, hiệu quả thực hiện luật sẽ không cao”.

Phải xác định quyết tâm như thế để có các giải pháp triển khai quyết liệt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu cuộc sống!

TRUNG PHƯƠNG