Trả lời: Điều 34 Luật Khoa học và Công nghệ quy định quyền, nghĩa vụ của bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như sau:
1. Bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền sau đây:
a) Sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nếu không có thỏa thuận khác trong hợp đồng;
b) Tổ chức việc giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
2. Bên đặt hàng theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng;
b) Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ đặt hàng;
c) Tiếp nhận và tổ chức triển khai ứng dụng hoặc chuyển giao kết quả nghiên cứu sau khi được nghiệm thu;
d) Thanh toán đầy đủ kinh phí cho bên nhận đặt hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
* Bạn đọc Triệu Vĩnh Hà ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ được quy định như thế nào?
Trả lời: Theo Điều 7 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện thì chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau:
1. Được tổ chức thanh niên xung phong cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.
2. Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
3. Trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội theo địa bàn nơi định cư.
4. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau:
a) Trợ cấp 1 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bằng 1 tháng tiền công hiện hưởng. Trường hợp không đủ 1 năm (12 tháng) nếu thời gian làm việc từ 1 tháng đến đủ 6 tháng thì hưởng 1/2 tháng tiền công, nếu thời gian làm việc trên 6 tháng thì được tính 1 tháng tiền công;
b) Được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;
c) Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

 QĐND