Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 20 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật được chú trọng thực hiện bằng hình thức, phương thức, phương tiện, tài liệu phù hợp với từng loại đối tượng người khuyết tật.

3. Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật.

4. Cơ quan lao động-thương binh và xã hội giúp UBND cùng cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức người khuyết tật các cấp, các cơ quan, tổ chức khác thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật.

* Bạn đọc Đặng Tuấn Minh ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình hỏi: Việc cấp lại chứng chỉ do nhà trường quân đội cấp được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 11 Thông tư số 63/2022/TT-BQP ngày 30-9-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường quân đội (có hiệu lực kể từ ngày 15-11-2022). Cụ thể như sau:

1. Trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện viết sai do lỗi của nhà trường quân đội thì nhà trường đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ.

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ

a) Người có yêu cầu cấp lại chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho nhà trường quân đội một bộ hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý nhân sự xin cấp lại chứng chỉ; chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh nhà trường quân đội viết sai khi cấp chứng chỉ.

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nhà trường quân đội xem xét quyết định việc cấp lại chứng chỉ; trường hợp không được cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trường hợp mẫu chứng chỉ tại thời điểm cấp lại chứng chỉ đã thay đổi thì sử dụng mẫu chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại chứng chỉ.

QĐND