Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:

1. Người còn sống hoặc người đã hy sinh, từ trần từ ngày 1-1-1995 trở về sau thì căn cứ vào bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1969 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.

b) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20-4-1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng do cơ quan, tổ chức để thất lạc lý lịch khai từ năm 1969 trở về trước hoặc người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 hoặc người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975.

2. Người đã hy sinh, từ trần từ trước ngày 1-1-1995 thì căn cứ một trong các giấy tờ có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng sau:

a) Bản sao được chứng thực từ lý lịch theo quy định tại khoản 1 điều này, từ hồ sơ khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hoặc từ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử từ cấp huyện trở lên.

b) Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ.

c) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xuất bản.

* Bạn đọc Trần Văn Sáu ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội hỏi: Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:

1. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ ưu đãi như sau: Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945” theo quy định của Chính phủ; trợ cấp hằng tháng; bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm; hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động-thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước; cấp tiền mua Báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp.

2. Người đang hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 mà được công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 thì chỉ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945.

QĐND