Sau đó bà nghỉ hưu và đến năm 2010 được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Ma Lâm. Nhâ%3ḅn trách nhiê%3ḅm mới, bà Soa cùng với Ban Chấp hành hội nghiên cứu để vận dụng đường lối, chính sách khuyến học, khuyến tài của Đảng, Nhà nước sát với tình hình thực tế địa phương. Bà Soa đi đến từng doanh nghiê%3ḅp, gặp nhiều cá nhân trong và ngoài thị trấn vâ%3ḅn đô%3ḅng đóng góp tiền xây dựng quỹ khuyến học. Từ năm 2010 đến năm 2016, năm nào bà cũng vận động được hơn 200 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, khen thưởng vào cuối năm học cho hàng trăm lượt học sinh giỏi… 9 tháng đầu năm 2017, bà đã vâ%3ḅn đô%3ḅng được 187 triê%3ḅu đồng. Số tiền này được chi cấp học bổng 778 suất; chi "tiếp bước cho em tới trường" và khen thưởng các học sinh giỏi...

Đồng chí Nguyễn Thành Tân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ma Lâm cho biết: “Bà Phạm Thị Kim Soa là tấm gương điển hình cho công tác khuyến học, khuyến tài. Năm nào bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy khen tặng đảng viên xuất sắc”.

ĐỖ KHẮC THỂ (số 5, khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)