Đề nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh đã được UBND huyện Đan Phượng xem xét, xác minh và có Công văn số 291/UBND-LĐTBXH ngày 15-4-2016 trả lời, khẳng định bà Nguyễn Thị Hạnh chưa đủ điều kiện để làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đĩnh do 7 anh, chị em của liệt sĩ chưa nhất trí ủy quyền theo đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Hạnh không nhất trí, đã khiếu nại Công văn số 291/UBND-LĐTBXH của UBND huyện Đan Phượng. Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 15-8-2017 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh đối với Công văn số 291/UBND-LĐTBXH. Bà Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục khiếu nại Quyết định số 3517/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 15-5-2019 giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh đối với Quyết định số 3517/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.

Như vậy nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh đã được UBND huyện Đan Phượng, UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết.

QĐND