I. Về việc giải quyết nghỉ hưu

Căn cứ Khoản 4, Điều 17 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN và VCQP) năm 2015, quy định: “Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10-7-2017, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật QNCN, CN và VCQP, quy định điều kiện nghỉ hưu và chế độ, chính sách khi nghỉ hưu:

“1. QNCN có quyết định thôi phục vụ tại ngũ, được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

b) Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của QNCN theo cấp bậc quân hàm quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật QNCN, CN và VCQP và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

c) Đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên quy định tại Thông tư số 213/2016/TT-BQP ngày 23-12-2016 của Bộ Quốc phòng quy định chức danh chiến đấu viên trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân mà quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không chuyển ngành được”.

Do đó, 9 đồng chí QNCN có tên trong đơn là những chiến đấu viên thuộc Đội 18, Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Đặc công đều đã trên 40 tuổi, có trên 20 năm đóng BHXH và trên 15 năm là chiến đấu viên hiện nay đã hết tuổi phục vụ theo chức danh là chiến đấu viên theo Thông tư số 213/2016/TT-BQP ngày 23-12-2016 quy định chức danh chiến đấu viên trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và đơn vị không thể tiếp tục bố trí sử dụng. Bản thân các đồng chí không thể chuyển ngành được nên Trường Sĩ quan Đặc công có công văn đề nghị giải quyết nghỉ hưu và Bộ tư lệnh binh chủng đã giải quyết nghỉ hưu cho 9 đồng chí là đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 162/2017/TT-BQP.

II. Về việc hưởng chế độ trợ cấp nghỉ hưu trước hạn tuổi

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 162/2017/TT-BQP, quy định: “Đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư này được hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước hạn tuổi khi thuộc diện dôi dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng hoặc không bố trí được vị trí công tác mới. Các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp 1 lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi nêu trên phải được xem xét, đề nghị từ cấp ủy cơ sở đến cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt”.

Do đó, những đồng chí QNCN nêu trên không phải nghỉ hưu do đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động nên không thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND