Từ năm 1956, ông đi theo cách mạng, làm công tác giao liên trong đường dây B15-B17 từ Khu 8 tới Khu 9. Đến năm 1969, ông bị địch bắt, sau đó bị địch đày ra Côn Đảo và mất tích từ đó đến nay. Gia đình tôi kính mong các cơ quan chức năng xem xét giải quyết công nhận liệt sĩ cho bố tôi".

Trong trường hợp này, nếu ông Trần Văn Bay hy sinh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét xác nhận là liệt sĩ. Đề nghị gia đình liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn mẫu đơn và làm các công việc tiếp theo nhằm xác minh trường hợp hy sinh, lập hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Bay theo quy định.

QĐND