Cồn Thoi, Kim Mỹ, Kim Tân, Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đề nghị thực hiện phương án hỗ trợ đã công khai từ tháng 11-2019, UBND huyện Kim Sơn đã có Công văn số 834/UBND ngày 19-4-2022 do ông Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện ký. Nội dung công văn cho biết:

Tháng 3, tháng 4-2019, Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Kim Sơn triển khai kê khai, kiểm đếm tại thực địa về nhà, công trình, vật nuôi là thủy sản, cây trồng trên phạm vi đất để thực hiện dự án. Trên cơ sở số liệu kê khai, kiểm đếm, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện lập phương án sơ bộ và tổ chức công khai phương án từ ngày 4-11-2019 đến ngày 23-11-2019. Số tiền công khai phương án sơ bộ là 1.769.457.958 đồng, bao gồm nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi. Hạng mục kè và tường chắn sóng đê biển Bình Minh III có 41 hộ gia đình và 1 tổ chức có tài sản bị ảnh hưởng.

Sau khi công khai phương án sơ bộ, UBND huyện Kim Sơn kiểm tra, rà soát lại các quy định hiện hành nhận thấy: Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 13-4-2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19-9-2014 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung Điều 24 (điểm b, mục 2, khoản 3, Điều 1) Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19-9-2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thì không được hỗ trợ nhà, công trình xây dựng trên đất và chỉ tính hỗ trợ đối với vật nuôi là thủy sản và cây cối, hoa màu trên đất sử dụng không hợp pháp quy định tại mục 3, mục 4, khoản 3, Điều 1 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND (sửa đổi, bổ sung Điều 24) Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND. Căn cứ vào quy định trên thì 41 hộ gia đình và 1 tổ chức đang sử dụng đất thuộc phạm vi bảo vệ đê nên số tiền chỉ được hỗ trợ gồm: Vật nuôi là thủy sản và cây cối hoa màu trên đất với số tiền là 232.897.563 đồng.

Ông Trần Văn Dũng và một số hộ dân không nhất trí, tiếp tục đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh đề nghị giải quyết. Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 12-11-2021 của UBND tỉnh Ninh Bình thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 10-11-2021, giao cho UBND huyện Kim Sơn kiểm tra, rà soát, xem xét nội dung đơn thư, ngày 4-5-2021, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn đã có Văn bản số 808/UBND trả lời ông Trần Văn Dũng và một số công dân nhưng ông Dũng và một số công dân chưa nhất trí.

Ngày 24-11-2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị mời các ngành chức năng của tỉnh: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc đất, quy trình, thủ tục thu hồi đất và hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Sau hội nghị, UBND huyện Kim Sơn có Văn bản số 341/UBND trả lời ông Trần Văn Dũng và một số hộ dân, nội dung giữ nguyên nội dung Văn bản trả lời số 808/UBND. Đồng thời tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng lần 3 trong 5 ngày làm việc. Trường hợp các công dân không nhất trí thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính. 

QĐND