Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, “diễn biến hòa bình” là yếu tố cơ bản thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đối với cách mạng Việt Nam, việc các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” chính là nhằm đẩy nhanh tiến độ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nước ta. Việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chúng thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, với mọi cá nhân, tổ chức, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, hòng làm chuyển hóa từ nội bộ Đảng, tiến tới chuyển hóa chế độ sang chiều hướng tư bản chủ nghĩa một cách “êm thấm, hòa bình”. Có thể hiểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là kết quả logic, là hệ quả trực tiếp của “diễn biến hòa bình”.

Nhìn vào thực tiễn có thể thấy, một trong những đòn tiến công quan trọng của “diễn biến hòa bình” là nhằm phá hoại về chính trị, tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biểu hiện của đòn tiến công này là các thế lực thù địch luôn chú trọng khoét sâu những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, duy trì kỷ luật của các tổ chức đảng. Chẳng hạn, chúng lợi dụng việc Đảng ta xử lý các cán bộ, đảng viên sai phạm, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thời gian vừa qua để rêu rao, bịa đặt rằng Đảng ta “thanh trừng nội bộ”, “đấu đá lẫn nhau” v.v.. hòng hướng lái dư luận, gieo rắc tâm lý hoài nghi trong nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của việc kỷ luật Đảng. Các thế lực thù địch cũng đã tập trung mạnh vào việc xuyên tạc nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chế độ XHCN ở nước ta, hòng làm “tan rã lý tưởng và niềm tin”, gây ra “khủng hoảng về ý thức hệ” trong Đảng và nhân dân. Mặt khác, chúng không ngừng tạo dựng, cấu kết những phần tử ly khai, bất mãn, cơ hội chính trị, hòng hình thành những tổ chức, lực lượng đối lập về chính trị để tiến tới tranh giành quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chiêu trò này sẽ hỗ trợ cho tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra nhanh hơn.

Khi “diễn biến hòa bình” tác động bằng những mưu mô, thủ đoạn đa dạng, phức tạp, sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng ta trong việc nhận biết, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tính đa dạng, đa chiều, thể hiện trên nhiều lĩnh vực của “diễn biến hòa bình” khiến chúng ta gặp khó khăn trong phân định đâu là “diễn biến hòa bình”, đâu là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đâu là những hạn chế, khuyết điểm hoặc đâu là ảnh hưởng, tác động của “diễn biến hòa bình” tới sai phạm của cán bộ, đảng viên. Sự khó khăn trong nhận thức có thể sẽ dẫn đến lúng túng trong xác định quan điểm, nội dung, biện pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” phải gắn thật chặt với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải kết hợp chặt chẽ các biện pháp giữa đấu tranh với các thế lực thù địch với giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dứt khoát phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, tài năng, tận tâm tận lực với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc thì mới tạo dựng và giữ vững được thành trì niềm tin trong nhân dân. Đó cũng là thành trì mà không thế lực thù địch nào có thể xuyên phá.

TRẦN THÔN