leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 

 
del
Thông tin tác giả

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH - VĂN PHONG

Nội dung: PHẠM HẢI

Ảnh: QĐND 

Kỹ thuật, đồ họa: LÊ ANH