Thực tế thời gian qua cho thấy, bên cạnh việc tổ chức hiệu quả "Tết trồng cây", vẫn còn một số nơi việc tổ chức còn mang tính hình thức, chưa chú trọng lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện tự nhiên, khí hậu và dân cư từng vùng. Tổ chức ra quân rầm rộ nhưng hiệu quả không cao. Việc trồng cây chưa gắn với chăm sóc, bảo vệ cây cho nên ở một số nơi, tỷ lệ cây trồng sống đạt thấp. Có nơi do quy hoạch tổng thể trồng cây xanh chưa tốt cho nên trồng cây được một thời gian lại phải chặt bỏ để lấy đất thực hiện dự án khác. Hiện tượng hàng loạt cây xanh bị chặt bỏ để trồng thay thế, do trước đó lựa chọn chủng loại cây trồng thiếu khoa học. Điển hình là nhiều đường phố trồng dày đặc hoa sữa đã phải phá đi bởi mùa hoa nở thơm nồng nặc dân không chịu nổi.  

Vì thế, chúng tôi đề nghị việc tổ chức "Tết trồng cây" cần thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng trong điều kiện có thể được. Ví dụ như có thể trồng cây bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh, cây hoa…

NGUYỄN NGUYỆT HƯỜNG (Thái Nguyên)