Những việc làm đó đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân cũng như đảng viên và tổ chức đảng. Điều đáng nói, sau việc ông Chu Hảo bị xem xét kỷ luật, một số đối tượng núp dưới danh nghĩa trí thức đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, kích động và có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận những thành quả của cách mạng, những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Thực tế hiện nay, một số ít nhân sĩ, trí thức hoặc lợi dụng danh nghĩa trí thức, chưa vững vàng về lập trường, tư tưởng, có những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống; trong đó có những đảng viên phai nhạt lý tưởng bị lôi kéo, kích động đi ngược lại lý tưởng cách mạng. Theo tôi, việc xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Chu Hảo là cần thiết, không chỉ nhằm giữ nguyên kỷ luật Đảng, loại bỏ những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng, đồng thời giúp xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, xuất bản trong sạch, vững mạnh hơn; đồng thời là sự cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đại tá, cựu chiến binh ĐẶNG QUANG QUÝ, phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng)