Ngày 28-6-2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tiếp đó, ngày 4-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam.

Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28-6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 hôm nay với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” còn Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 1-6 đến 30-6-2020) diễn ra với chủ đề là “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Tôi thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước cần tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, vai trò và ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình mới, cách làm hay trong phòng, chống bạo lực gia đình của các địa phương; phê phán, lên án những hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, bạo hành trẻ em. Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các tuyến đường, trụ sở cơ quan công sở, đơn vị, trường học với nội dung thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Khi được tuyên truyền nhiều, người dân sẽ nhận thức đầy đủ và có ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với gia đình để sống có trách nhiệm hơn; có như vậy thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc của mỗi gia đình Việt Nam.

LÊ VIỆT (Đông Hưng, Thái Bình)