Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư; trao đổi, thảo luận, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh; xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

leftcenterrightdel
 Tranh minh họa/Nguồn: Tuyengiao.vn

 

Ngày 10-5-2022, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ngay sau đó, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương tham mưu với Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy thành lập các Ban chỉ đạo. Đến ngày 5-8-2022, chỉ sau hai tháng từ khi có Nghị quyết của Trung ương, 63/63 Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố đã nhanh chóng được thành lập, trong đó có 3 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sau 1 năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây. Điều đó khẳng định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh còn là dấu mốc quan trọng nói lên hệ thống tổ chức, bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam được hoàn thiện thêm một bước mới.

TTXVN