Theo quyết định, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Vietnam+ 

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC nhà nước của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến CCHC nhà nước trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác CCHC nhà nước. 

ANH VIỆT