Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các đồng chí là lãnh đạo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND. Các tham luận đã góp phần cung cấp những luận cứ thực tiễn, lý luận phục vụ yêu cầu xây dựng lực lượng CAND theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đồng thời, khẳng định, làm rõ thêm quan điểm của Đảng về đường lối đấu tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và khẳng định tình cảm, sự quan tâm, chỉ dạy của Bác Hồ lúc sinh thời dành cho lực lượng CAND; sự đùm bọc, tin yêu, giúp đỡ của nhân dân trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, góp phần làm nên những chiến công, thành tích xuất sắc của CAND. Kết quả của hội thảo giúp lực lượng CAND đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng, phát huy trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

NGỌC HÂN