Kế hoạch nêu rõ, thành phố sẽ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, những kết quả đã đạt được trong việc thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hằng năm theo quy định; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật về nội dung trên.

leftcenterrightdel

Tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại trường Tiểu học Phú Cường (phường Phú Lương, quận Hà Đông). Ảnh minh họa: Báo Xây dựng 

Thông qua việc tổng kết, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thiếu sót; những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Phân tích, tìm ra những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thiếu sót; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời, đề ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các ngành, đơn vị, địa phương quản lý, phụ trách.

Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, tham mưu, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác này trong thời gian tới.

Kịp thời nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đối với cấp xã, xây dựng báo cáo tổng kết gửi UBND cấp huyện trước ngày 25-3-2023. Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện xây dựng báo cáo tổng kết gửi UBND Thành phố trước ngày 1-4-2023. Đối với cấp thành phố, sẽ tổng kết và báo cáo Bộ Công an trước ngày 15-4-2023.

UBND Thành phố chỉ đạo, việc tổ chức tổng kết phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu, tránh hình thức, bảo đảm chất lượng và thời gian; đề cao tinh thần tự phê bình của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, báo cáo sơ kết phải phản ánh trung thực tình hình, kết quản đơn vị, địa phương, có số liệu chứng minh cụ thể; gửi báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Tin, bài: LINH CHI