Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới vừa được Bộ Giao thông vận tải gửi tới Bộ Tư pháp để thẩm định.

Dự thảo Nghị định đề xuất "trong trường hợp hệ thống các đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới không đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp thì các cơ sở vật chất, nhân lực kiểm định thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh được công nhận, huy động tham gia thực hiện kiểm định xe cơ giới".

leftcenterrightdel

Cục Đăng kiểm Việt Nam có thể sẽ ít quyền hơn trong thời gian tới. 

Dự thảo cũng đề xuất thay đổi nội dung phân cấp việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải chuyển cho các Sở Giao thông vận tải thực hiện; nhằm phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước - thay vì Cục Đăng kiểm Việt Nam đang thực hiện như hiện nay.

Cụ thể, điều 8 dự thảo quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy định, tổ chức lập một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Sở Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và các quy định pháp luật liên quan khác trên địa bàn địa phương. Thực hiện cấp, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; kiểm tra, đánh giá việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động kiểm định.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định, đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ dừng dây chuyền kiểm định 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp: Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm; có 2 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục; phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Tin, ảnh: QUANG HÙNG