Để được công nhận, xã đảo phải có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều 19, Luật Biển Việt Nam năm 2012; có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo. Đồng thời, đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã đảo phải là đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được công nhận là huyện đảo; có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo; có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên biển) và trên đảo có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân.

TTXVN