TCCT yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP và các cơ quan chức năng của Trung ương, quân đội và các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động rà soát, bổ sung chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, sát thực tiễn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời động viên, cổ vũ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ toàn quân về công tác phòng, chống dịch. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan, tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ... Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, chính sách đặc thù đối với các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Chủ động sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những sai phạm trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

MINH ĐĂNG