Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Tuyên Quang sẽ đón từ 2,6 triệu lượt khách trở lên, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng; đến năm 2030 tỉnh đón 3,2 triệu lượt khách, tạo việc làm cho 30 nghìn lao động. Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng: Đề án cần đưa ra những giải pháp cụ thể hơn trên cơ sở lồng ghép với các chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia. Tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch mang tầm quy mô và rộng rãi hơn; tăng cường tạo mối liên kết du lịch với các tỉnh trong vùng, đồng thời phải xác định rõ mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang.

MỘC LAN