Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình 1719). Cụ thể như sau:

- Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS;

- Cộng đồng dân cư các điểm đến du lịch vùng đồng bào DTTS, miền núi;

- Cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực có liên quan ở cơ sở;

- Các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương.

* Bạn đọc Vi Thái Hà ở xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, yêu cầu đối với sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thực hiện Chương trình 1719 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 1719. Cụ thể như sau:

a) Sản phẩm thông tin đối ngoại phải có nội dung phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn với thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại khu vực biên giới, có nội dung thiết yếu, chuyên sâu, có ý nghĩa thực tiễn, lâu dài, có giá trị lan tỏa; phù hợp với tình hình thực tế và khả năng tiếp cận thông tin của nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi khu vực biên giới;

b) Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại phù hợp với nhu cầu nhiều địa bàn, có thể sử dụng chung cho công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới;

c) Không trùng lặp với việc thực hiện nhiệm vụ của các chương trình, đề án khác sử dụng nguồn vốn nhà nước.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan