Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình 1719. Cụ thể các đối tượng được thụ hưởng gồm:

- Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS;

- Các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các thôn, bản vùng DTTS và miền núi;

- Các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

QĐND