Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 18, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Cụ thể như sau:

Ngoài các nhiệm vụ và quyền của học sinh được quy định tại điều lệ trường trung học, học sinh dân tộc nội trú còn có nhiệm vụ và quyền sau:

1. Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác.

2. Được ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

3. Khi có nhu cầu cá nhân tham gia các hoạt động ngoài nhà trường, học sinh phải xin phép theo quy định của nhà trường.

* Bạn đọc Bùi Đức Mạnh ở xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, thông báo việc đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 4 Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng DTTS ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Cụ thể như sau:

1. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên có nhu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS xây dựng đề án. Đề án bao gồm các nội dung: Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; thuyết minh đầy đủ thông tin, minh chứng đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có); hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá.

2. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên báo cáo Bộ GD-ĐT (qua Vụ Giáo dục dân tộc) về đề án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS để kiểm tra, xác minh. Bộ GD-ĐT thông báo việc đủ điều kiện để các đơn vị triển khai thực hiện đề án.

3. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên báo cáo UBND cấp tỉnh (qua Sở GD-ĐT) về đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS để kiểm tra, xác minh, UBND cấp tỉnh thông báo việc đủ điều kiện để các đơn vị triển khai thực hiện đề án.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan